Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Å tilpasse lærestoffet

Emma og Emilie, Martin og Mohammed. Og 20 til. Alle så forskjellige, og alle skal bli møtt med realistiske utfordringer de kan strekke seg mot. En umulig oppgave?

En god lærer er den viktigste forutsetningen for å lykkes. Læremidlene gir god støtte, men må ofte suppleres og tilpasses enkeltelever. Da er det godt å vite at Kopinor-avtalen gir mulighet for å kopiere både tekst og bilder fra bøker, blader og aviser.

Kopimaskinen kan være en god hjelper.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.