Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Engasjement smitter

På en skole i Sør-Norge brøt det like etter krigen ut en mystisk epidemi: en ny lærer hadde undervist elevene i naturfag med en slik glød at samtlige var blitt smittet av hans engasjement og iver og nå bare gikk omkring og smilte.

Flere av de smittede kjenner fortsatt noen av symptomene fra den gang, f.eks. når de får øye på et sjeldent eksemplar av en bille eller en blomst med sammenvokste kronblader.

Svært få elever er resistente mot engasjement og glød.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.