Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Bruk belønning!

Når du legger fram et stoff, tenk at du tar elevene med på en tur gjennom en by hvor uventede innslag hele tiden lurer bak hushjørnene. Hvert av disse overraskende innslagene, som du har forberedt nøye, vil fungere som en belønning for dem som følger med.

Effekten vil ligne den de opplever når de finner en tikrone i veikanten. De får en langt mer skjerpet holdning, dels spent på, dels overbevist om at det vil dukke opp flere.

Vis elevene at det lønner seg å følge med.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.