Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Kultur i kretsløp

Gjennom forvaltning av opphavsretten føres det penger tilbake til forfattere, billedkunstnere, komponister og andre skapere av åndsverk, slik at de settes i stand til å skape og utgi nye verk. Gjennom praktiske ordninger er dette gjort enkelt for skolene også.

Lærerne får enkel tilgang på kultur gjennom Kopinor-avtalen, som igjen sikrer betaling til opphavsmenn og forlag, noe som igjen leder til utvikling av nye verk. Som igjen kan brukes av lærere...

Som lærer er du en del av et kulturelt kretsløp.

dagens triks

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.