Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Feil kan være riktig

En lærer ba elevene lage en kombinasjon av fine farger og deretter en bestående av stygge. Samtlige stygge kombinasjoner viste seg å bli både de mest spennende og mest harmoniske.

Når du forbereder deg før en leksjon, kan du prøve å bryte med det du har lært som «rett» fremgangsmåte og «gal» fremgangsmåte og se hva som skjer. Riktig, du leste ikke feil.

Å bryte med vanlig tankesett kan frigjøre kreative krefter – på begge sider av kateteret.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.