Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Bingo!

En lærer skulle snakke med klassen sin om spillavhengighet. Før hun begynte på en kort innledning om temaet, delte hun ut et ark til hver elev. På hvert ark var det fire rekker à fire ord. Læreren forklarte.

– Når dere hører meg si et av ordene som står på arket deres, tegner dere en ring rundt dette. Hvis dere får en hel rekke med ring rundt – vannrett, loddrett eller på skrå – roper dere Bingo! Tiltaket slo an, og da de var ferdige ropte alle: – En gang til!

Læring og lek går fint sammen.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.