De skal bli de nye lærerne

Vi skal rustes for noe nytt. Det er det denne profesjonsutdanningen handler om, sier Elise Håkull Klungtveit, leder for Pedagogstudentene.

Elise Håkull Klungtveit er fra Stavanger, her gikk hun på musikklinja og tok et årsstudium med kultur og kommunikasjon. Deretter flyttet hun til Bergen og tok barnehageutdanning. I 2019 fullførte hun en master i barnehagepedagogikk ved OsloMet.  Hun har vært tillitsvalgt i Pedagogstudentene lokalt og sentralt siden 2013.
Elise Håkull Klungtveit er fra Stavanger, her gikk hun på musikklinja og tok et årsstudium med kultur og kommunikasjon. Deretter flyttet hun til Bergen og tok barnehageutdanning. I 2019 fullførte hun en master i barnehagepedagogikk ved OsloMet. Hun har vært tillitsvalgt i Pedagogstudentene lokalt og sentralt siden 2013. Jonas Ohlgren Østvik

Pedagogstudentene har 20 000 medlemmer fra hele viften av lærerstudenter: barnehage, grunnskole, lektorutdanning, faglærere og spesialpedagogikk. De er organisert sentralt med et arbeidsutvalg som følger opp regionene fra kontorer i Lærernes hus hos Utdanningsforbundet, og er ellers organisert lokalt med tillitsvalgte ved alle landets studiesteder. Elise Håkull Klungtveit ble sommeren 2020 valgt inn som leder for pedagogstudentene.

- Jeg har vært styremedlem, lokallagsleder, landsstyrerepresentant, medlem i kontrollkomiteen, studentmedlem i arbeidsutvalget og nestleder, forteller hun. Jeg har også gjennom flere år vært tillitsvalgt gjennom Norsk Studentorganisasjons fagråd, på vegne av dem har jeg representert lærerstudentene i Universitets- og høgskolerådet for lærerutdanning.

Naturlig plass i fellesskapet

Som leder av Pedagogstudentene tar Elise Håkull Klungtveit nå sete i sentralstyret og representantskapet til Utdanningsforbundet, UHR-Lærerutdanning, Nettverk for veiledning og Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling. Lytter de til studentene?

– Vet du hva, jeg vet ikke om det er spesielt med lærerutdanningen, men faktisk opplever jeg at jeg får en naturlig plass i felleskapet. Det er en veldig god opplevelse å representere studentene, vi blir oppfordret til å ta ordet, vi blir lyttet til og vi blir referert til.

– Kan man som student være mer radikal i uttalelsene?

– Ja, jeg tror at vi kan si det vi har på hjertet så lenge det har en rot i en virkelighet og den erfaringen vi gjør oss. Feltet er i endring, og utdanningsstudentene er med på å skape den endringen.

Pressebilde EHK Blid Høyde H17 bakgård_001-3.jpg
Lærerutdanningen skal ruste oss for en undervisningssituasjon som vi ikke helt kjenner i dag, sier Pedagogstudentenes leder, Elise Håkull Klungtveit. Foto: Jonas Ohlgren Østvik

– Hva vil du si er de viktigste endringene, og hvor ligger utfordringene for at utdanningen nå skal bli best mulig?

– Det er mange betydelige endringer som foregår, sier Elise Håkull Klungtveit. For meg og Pedagogstudentene har det vært spesielt viktig med omlegging til en masterutdanning. Utvidelsen gir flere muligheter til å bygge den nødvendige kompetansen. Det handler om å bygge opp hele profesjonen fra innsiden. Da vil vi få erfaringen fra profesjonsdelen inn i utdanningen, få en tydeligere autonomi med anledning til kritisk tenkning. Jo flere perspektiver vi får, desto bedre grunnlag for å spisse diskusjonen i ulike profesjonsretninger.

– Kanskje kan vi vente at noen av masterstudentene vil engasjere seg i å samle ny forskning i nye norske fagbøker også?

– Et høyt nivå på diskusjonen gir oss også mulighet til å forske og skrive faglitteratur på norsk. Selv om det finnes mye gode lærebøker på engelsk og de andre nordiske språkene, vil det være nødvendig og nyttig med norske lærebøker som er tett på diskusjonen i profesjon og praksisfeltet, sier Elise Håkull Klungtveit.

Teknologisk kompetanse handler om mye mer enn å kunne håndtere en Ipad. Vi er forbi det stadiet.

– Så er det skolesituasjonen dere skal ut i, og som de fleste studentene allerede har praksis fra, der møter dere en arbeidsplass med nye lærerplaner og omlegging til nye former for undervisning, ikke minst knyttet til digital teknologi. Er skolen klar for å møte nyutdannede lærere med nye tanker om pedagogikk?

– Jeg håper jo at fremtidige arbeidsgivere ser frem til å møte oss. Den overgangen er krevende for mange, det vet vi. Og vi har en del tiltak for å avhjelpe overgangen som vi opplever at virker, for eksempel veiledning, nedsatt leseplikt i begynnelsen og tid til å sette seg inn i kultur og oppgaver ved skolen.

Lærerstudiet handler mye om å forstå den profesjonsfaglige utviklingen framover, og den utviklingen går rasende fort, ikke minst fordi vi jobber med pedagogikk som ofte er knyttet til teknologi, sier Elise Håkull Klungtveit:

– Men pedagogikken er mye mer enn det, og teknologisk kompetanse handler om mye mer enn å kunne håndtere en Ipad. Vi er forbi det stadiet. Vi skal selvsagt ha kompetanse til å bruke verktøyene, men den teknologiske kompetansen handler vel så mye om etisk kompetanse og bruk. 

Etiske problemstillinger

– På mange måte henger opphavsrett, kildeforståelse og akademisk standard sammen. For at en undervisning skal være etterrettelig må det være klart for alle hvor bilder og tekst er hentet fra. Tror du at lærerutdanningen og studentene generelt er opptatt av det?

– Profesjonsfaglig digital kompetanse omhandler kunnskap om etiske problemstillinger, personvern, kildeforståelse og opphavsrett, slår Elise Håkull Klungtveit fast:

– Det skal vi være opptatt av i utdanningen. Men for å være ærlig så tror jeg det varierer litt, hvor og hvem som kan undervise i dette. På alle studiestedene skal dette være pensum, men jeg tror det ligger en utfordring her.

– De aller fleste har en bevissthet om åndsverk. Men det kan nok variere litt hvor systematisk dette er jobbet inn i praksis fra pensum. Dette mener jeg personlig at er viktig, det må bygges inn i kompetansen å forstå opphavsrett og hvilken sammenheng det har med undervisningen. Også dette at kopieringsavtaler gir skolene tilgang til åndsverk, og at det må forventes en økonomi i skolen til utstyr, og nytt innhold som vi trenger til undervisningen.

Da er vi inne på kjernen i det hele. Erfaringen min er at alt som handler om kvalitet i utdanning også handler om økonomi. Det må være en politisk forståelse for at det lages tilstrekkelige rammer slik at lærerne får det de trenger til undervisningen, avslutter studentleder Elise Håkull Klungtveit.